3500 грн
60 днів

Політика конфіденційності

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРВІС:

  • МІНІМАЛЬНИЙ строк кредиту: 65 днів.
  • МАКСИМАЛЬНИЙ строк кредиту: 365 днів.
  • МАКСИМАЛЬНАЯ РІЧНА ВІДСОТКОВА (APR) ставка: 32,85%
  • МІНІМАЛЬНИЙ ВІК для отримання кредиту: 18 років.

Приклад розрахунку процентної ставки:

Перший кредит, ставка 0,01% в день:

  • 1000 грн на 65 днів - сума до оплати складе 1006,50 грн;
  • 1000 грн - основна сума кредиту + 6,50 грн - нараховані відсотки.

Повторний кредит, максимальна ставка - 0,09% в день:

  • 1000 грн на 65 днів - сума до оплати складе 1058,50 грн;
  • 1000 грн - основна сума кредиту + 58,50 грн - нараховані відсотки.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КРЕДИТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила надання кредиту «Кредит от Алекса» (надалі за текстом – «Правила») визначають порядок і умови надання та обслуговування «Кредит от Алекса» (надалі – «Кредитодавець») грошових коштів на умовах фінансового кредиту.

1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.3. Правила затверджуються Протоколом Загальних зборів учасників Кредитодавця.

1.4. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила та викладати їх в новій редакції, розміщуючи їх у вільному доступі на офіційному веб-cайті Кредитодавця.

1.5. Положення Правил застосовуються до Договорів про надання кредиту (далі - Договір), які є чинними на момент укладення такого Договору. У випадку укладення Додаткової угоди до Договору під час дії нової редакції Правил, Позичальник, укладаючи таку Додаткову угоду, переходить на нові умови кредитування, у зв’язку з чим нова редакція Правил починає діяти на правовідносини за таким Договором.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

Для реалізації цих Правил нижченаведені поняття і терміни тлумачаться наступним чином:

2.1. Акційна процентна ставка (Акційна ставка) – див. Проценти за користування кредитом.

2.2. Акція – маркетинговий захід для клієнтів фінансових послуг Кредитодавця, що передбачає спеціальні умови кредитування для клієнтів «Кредит от Алекса».

2.3. Базова процентна ставка (Базова ставка) – див. Проценти за користування кредитом.

2.4. Базовий період – див. Строк дії Договору.

2.5. Вимоги до Заявника/Позичальника – визначені Кредитодавцем умови, яким повинен відповідати Заявник/Позичальник для укладення Договору (за сукупністю), а саме:

- мати цивільну дієздатність та правоздатність;

- бути громадянином України;

- мати вік від 18 до 65 років;

- мати зареєстроване місце проживання на території України;

- володіти відкритим на власне ім’я Картковим рахунком в будь-якому українському банку, грошовими коштами на якому має право самостійно розпоряджатися;

- мати актуальну особисту захищену електронну адресу для листування;

- мати зареєстрований в українських мережах стільникового зв’язку особистий номер мобільного телефону, зареєстрований як фінансовий номер телефону в будь-якому українському банку, що наданий будь-яким українським банком до бюро кредитних історій із можливістю прийняття СМС-повідомлень та вхідних дзвінків.

2.6. Графік платежів – розрахунок Зобов'язань Позичальника, строки виконання Зобов’язань, умови кредитування, а також дати початку періодів, дати платежів (дати закінчення періодів), загальні суми платежів, Основна сума кредиту, Проценти за користування кредитом, розмір процентної ставки, орієнтовна реальна річна процентна ставка, абсолютне значення подорожчання кредиту, орієнтовна загальна вартість кредиту.

2.7. Дата надання кредиту – день перерахування Кредиту з рахунку Кредитодавця на Картковий рахунок Позичальника.

2.8. Дата повернення/погашення кредиту – день повного виконання Позичальником Зобов’язань, або повної сплати ним Заборгованості за Договором.

2.9. Дата укладення Договору – дата підписання Договору (акцептування Позичальником Оферти Кредитодавця) та надання Кредиту Позичальнику. Якщо дата підписання Договору та Дата надання кредиту є різними датами, Датою укладення Договору вважається дата останньої події.

2.10. Договір – Договір про надання кредиту, укладений між Кредитодавцем та Позичальником виключно в письмовій формі у вигляді електронного документа, підписаний Позичальником шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, а Кредитодавцем – шляхом використання факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця. У Договорі визначаються істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання, користування та повернення Кредиту тощо.

2.11. Додаткова угода – невід’ємна частина Договору, яка підписується згідно з встановленим цими Правилами порядком підписання Договору і відповідно до якої змінюються погоджені Сторонами істотні умови Договору.

2.12. Дострокове виконання Зобов'язань – виконання Позичальником Зобов’язань перед Кредитодавцем за Договором у повному обсязі до спливу Кінцевої дати виконання Договору.

2.13. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником/Позичальником, який прийняв пропозицію (Оферту) Кредитодавця укласти Договір/внести зміни до Договору, та надсилаються ним Кредитодавцю.

2.14. Заборгованість – Основна сума кредиту і нараховані, але несплачені Проценти за користування кредитом та Неустойка (пеня, штраф) і компенсації після спливу Кінцевої дати виконання Договору, або у випадку настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором.

2.15. Загальні умови кредитування – умови користування Кредитом, за якими Позичальник користується Кредитом протягом усього Строку дії Договору, включаючи Базовий період та Спеціальний період. При цьому Проценти за користування кредитом протягом Базового періоду нараховуються за Акційною процентною ставкою (при первинному укладенні Договору) та/або за Базовою процентною ставкою (при подовженні Базового періоду). У Спеціальному періоді Проценти за користування кредитом нараховуються за Спеціальною процентною ставкою. Проценти за користування кредитом нараховуються на Основну суму кредиту за кожний день користування кредитом. У загальному випадку Акційна процентна ставка є нижчою, або дорівнює Базовій процентній ставці. За Загальними умовами кредитування Позичальник має сплачувати Проценти за користування кредитом і Основну суму кредиту відповідно до Графіку платежів: по закінченню Базового періоду має сплатити більшу частину Основної суми кредиту та Проценти за користування кредитом в Базовий період, що нараховуються за Акційною процентною ставкою та/або Базовою процентною ставкою; по закінченню Спеціального періоду – сплатити решту Основної суми кредиту і Проценти за користування кредитом, що нараховані у Спеціальний період за Спеціальною процентною ставкою на Основну суму кредиту. Платежі за Основною сумою кредиту і нарахованими Процентами за користування кредитом можуть здійснюватися кілька разів протягом періоду користування Кредитом.

2.16. Заявка – форма запиту Заявника з обраними параметрами, що містить інформацію про намір фізичної особи отримати Кредит.

2.17. Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір з Кредитодавцем на запропонованих Кредитодавцем умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

2.18. Зобов’язання – зобов'язання Позичальника зі сплати Основної суми кредиту та нарахованих Процентів за користування кредитом до закінчення дати платежу, визначеної у Графіку платежів.

2.19. Картковий рахунок – поточний рахунок, відкритий будь-яким українським банком на ім’я Заявника/Позичальника, за яким здійснюються операції із застосуванням платіжної картки, та на який Кредитодавцем здійснюється перерахування Позичальнику суми Кредиту за Договором.

2.20. Кредит – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Кредитодавцем Позичальнику на інші споживчі цілі (вирішення власних фінансових питань) в розмірі та на умовах строковості, платності та зворотності за укладеним Договором, а також інших умовах, визначених цими Правилами та Договором.

2.21. Кредитодавець – «Кредит от Алекса»

2.22. Кінцева дата виконання Договору – встановлена Договором кінцева дата Строку дії Договору. Усі невиконані Зобов'язання та/або несплачена Заборгованість після настання Кінцевої дати виконання Договору визнаються простроченими.

2.23. Ліміт суми кредиту – розмір Кредиту в межах від 100 (ста) гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, які Кредитодавець може одним платежем перерахувати Позичальнику на Картковий рахунок на умовах, визначених Договором та цими Правилами.

2.24. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником/Позичальником. Цю комбінацію Заявник/Позичальник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереження Логіну Особистого кабінету.

2.25. Максимально ефективне користування кредитом – виконання всіх Зобов’язань за Договором з Дати укладення Договору до закінчення Базового періоду, встановленого при укладенні Договору. Максимально ефективне користування кредитом дозволяє Позичальнику сплачувати Проценти за користування кредитом виключно за мінімальною Акційною процентною ставкою, або за процентною ставкою, відповідно до його особистої Програми лояльності.

2.26. Неустойка (штраф, пеня) – грошова сума, яку Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю у разі порушення Позичальником умов Договору.

2.27. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, отримана Заявником/Позичальником, який прийняв пропозицію (Оферту) укласти Договір про надання кредиту виключно в письмовій формі, у вигляді електронного документу шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі на Сайті Кредитодавця, який надав таку пропозицію. Кредитодавець може передавати Одноразовий ідентифікатор Заявнику/Позичальнику засобом зв’язку, вказаним Заявником під час оформлення Заявки на Сайті Кредитодавця, а саме, шляхом направлення СМС-повідомлення на номер телефону або повідомлення на адресу електронної пошти Заявника/Позичальника.

2.28. Основна сума кредиту – сума грошових коштів, яка на підставі Договору перерахована Кредитодавцем на Картковий рахунок Позичальника і не повернута Позичальником Кредитодавцю.

2.29. Особистий кабінет – частина Сайту Кредитодавця, доступ до якої надається Заявнику/Позичальнику після виконання ним умов, визначених цими Правилами. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна і Пароля від Особистого кабінету.

2.30. Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Договір Заявнику виключно в письмовій формі у вигляді електронного документу, що містить всі істотні умови, передбачені чинним законодавством України для такого Договору.

2.31. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником/Позичальником. Цю комбінацію Заявник/Позичальник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереження Пароля від Особистого кабінету.

2.32. Персональні дані Заявника/Позичальника - відомості чи сукупність відомостей про Заявника/Позичальника як фізичну особу, відповідно до яких така особа ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована (абз. 10 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»). Перелік таких відомостей наводиться у п. 8.1.3.2. цих Правил. Персональні дані Заявника/Позичальника починають оброблятися з дати надання Заявником/Позичальником згоди на обробку персональних даних під час оформлення Заявки Заявником та до дати відкликання/знищення/видалення персональних даних Заявником/Позичальником. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана тільки після припинення правовідносин між Сторонами за Договором і надання відомостей про це до відповідного бюро кредитних історій, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.33. Позичальник – фізична особа, яка уклала Договір з Кредитодавцем.

2.34. Програма лояльності – надання Кредитодавцем Позичальнику можливості отримання більшої суми Кредиту та нарахування Процентів за користування кредитом за індивідуально зниженою Базовою процентною ставкою.

2.35. Проценти за користування кредитом – грошові кошти, які згідно Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю за користування Кредитом. Нарахування Процентів за користування кредитом здійснюється за процентними ставками, що передбачені умовами кредитування і залежать від Основної суми кредиту та фактичного строку користування Кредитом.

За Загальними умовами кредитування використовуються наступні процентні ставки:

У Базовий період :

- при укладенні Договору застосовується Акційна процентна ставка - процентна ставка, за якою Проценти за користування кредитом нараховуються згідно умов Акції з Дати укладення Договору та до закінчення Базового періоду на Основну суму кредиту. Акційна процентна ставка визначається шляхом надання знижки до Базової процентної ставки, або може дорівнювати Базовій процентній ставці.

- при подовженні (пролонгації) Базового періоду, Строку дії Договору та зміні Кінцевої дати виконання Договору на весь період подовження застосовується Базова процентна ставка – процентна ставка, за якою Проценти за користування кредитом нараховуються згідно з особистою Програмою лояльності Позичальника на Основну суму кредиту.

Протягом договірного процесу термін Базового періоду у днях (пропонується) визначається Позичальником та погоджується або відхиляється Кредитодавцем.

У Спеціальний період – Спеціальна процентна ставка.

- при закінченні Базового періоду та до спливу Кінцевої дати виконання Договору застосовується Спеціальна процентна ставка (Спеціальна ставка) – процентна ставка, за якою Проценти за користування кредитом нараховуються за Загальними умовами кредитування у Спеціальний період на Основну суму кредиту.

Протягом договірного процесу термін Спеціального періоду у днях (пропонується) визначається тільки Кредитодавцем і погоджується або відхиляється Заявником/Позичальником.

Кінцеве погодження строку дії Договору, поділ його у днях на Базовий період та Спеціальний період здійснюється шляхом акцептування Оферти (підписання Договору) Позичальником. Відхилення пропозиції щодо строків та їх поділу на періоди у днях здійснюється у вигляді відмови від акцептування Оферти (підписання Договору).

2.36. Прострочені проценти – всі Проценти за користування кредитом, які нараховані за весь Строк дії Договору та несплачені Позичальником у строки, зазначені у Графіку платежів.

2.37. Реструктуризація Заборгованості – усне врегулювання взаємовідносин із Кредитодавцем у випадку неналежного виконання Позичальником своїх Зобов’язань за Договором, результат якого фіксується в Особистому кабінеті Позичальника і впливає на умови та/або порядок повернення такого Кредиту.

2.38. Рішення щодо надання кредиту – прийняття або відхилення Кредитодавцем Заявки Заявника щодо надання кредиту.

2.39. РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).

2.40. Через Сайт Кредитодавця здійснюється реалізація технології інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням технічних і програмних засобів.

2.41. Спеціальний період - див. Строк дії Договору.

2.42. Строк дії Договору – проміжок часу з Дати укладення Договору до Кінцевої дати виконання Договору (включно).

Строк дії Договору поділяється на два періоди: Базовий період та Спеціальний період.

Базовий період – встановлений Договором період користування Позичальником Кредитом з Дати укладення Договору та до закінчення Базового періоду (включно), протягом якого Проценти за користування кредитом нараховуються на Основну суму кредиту з урахуванням Акції або Програми лояльності, якими може скористатись Позичальник.

Спеціальний період - встановлений Договором період користування Позичальником Кредитом після закінчення Базового періоду та до спливу Кінцевої дати виконання Договору, протягом якого Проценти за користування кредитом нараховуються на залишок Основної суми кредиту за Спеціальною процентною ставкою.

2.43. Умова дострокового виконання Зобов’язань за Договором – будь-яке неналежне виконання Позичальником умов Договору, в тому числі неналежне виконання Графіку платежів, несвоєчасна сплата сум відповідно до Графіку платежів.

2.44. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

3.1. Мінімальна сума Кредиту складає 600 гривень. Максимальна сума Кредиту складає 10 000 (двадцять тисяч) гривень.

3.2. Кожний наступний Кредит може бути отриманий після повного виконання Позичальником всіх взятих на себе Зобов’язань за попереднім Договором.

3.3. Орієнтовна загальна вартість кредиту зазначається в Графіку платежів, що є Додатком №1 до Договору.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

4.1. З метою отримання Кредиту Заявник ідентифікується на Сайті Кредитодавця. Заявники, які мають Особистий кабінет на Сайті Кредитодавця (Заявники, які мали ділові відносини з Кредитодавцем), здійснюють авторизацію в Особистому кабінеті шляхом введення Логіну і Паролю від Особистого кабінету. Нові Заявники (Заявники, які не мали ділових відносин з Кредитодавцем) реєструються шляхом введення своїх основних даних для створення Особистого кабінету і погодження (акцептування) цих Правил. Підписання своїх даних та акцептування цих Правил здійснюється шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

4.2. Заявник надає всю необхідну інформацію для отримання Кредиту: Заявники, які мають Особистий кабінет, здійснюють підтвердження або зміну персональних даних, які раніше надавалися ними і вказують бажані Основну суму кредиту та строк Базового періоду; нові Заявники – шляхом заповнення Заявки надають всю необхідну інформацію, бажані Основну суму кредиту та строк Базового періоду. Відповідно до цих Правил Спеціальний період триває 180 (сто вісімдесят) календарних днів, а Кінцева дата виконання Договору встановлюється через 180 (сто вісімдесят) календарних днів після закінчення Базового періоду. Заявник погоджує Кінцеву дату виконання Договору шляхом підписання Договору. Заявник має право змінювати зміст наданої інформації до моменту прийняття ним пропозиції про надання кредиту від Кредитодавця.

4.3. Кредитодавець надсилає в Особистий кабінет Заявника паспорт споживчого кредиту за формою, встановленою Додатком №1, відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування». Заявник підтверджує ознайомлення з паспортом споживчого кредиту шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

4.4. Кредитодавець надсилає в Особистий кабінет Заявника Оферту.

4.5. Заявник акцептує надіслану Кредитодавцем Оферту в Особистому кабінеті шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, або відхиляє пропозицію Кредитодавця укласти Договір шляхом закриття сторінки, на якій розміщена Оферта.

4.6. У якості підтвердження підписання Договору (вчинення електронного правочину), надання Кредиту, Позичальникові надсилаються кошти та Договір (електронний документ), в якому зазначається інформація про Кредитодавця, Основна сума кредиту, процентні ставки та міститься активне посилання на ці Правила, якими регламентується порядок надання паперових копій електронних документів (за необхідності), та інші аспекти виконання вимог ч. 11 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

4.7. У Заявці Заявник зобов’язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Кредитодавцем Рішення щодо надання кредиту.

4.8. Заповнюючи Заявку, Заявник, у відповідності до п. 8.1.2.1. цих Правил, надає свою згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника, його спроможності виконати Зобов’язання за Договором, відновлення порушених прав Кредитодавця на отримання платежів за Договором у разі неналежного виконання Позичальником умов Договору.

4.9. Кредитодавець має право зателефонувати Заявнику за номером телефону, зазначеним у Заявці, для підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної у Заявці інформації, та для отримання інших відомостей від Заявника, які Кредитодавець вважає необхідними для прийняття Рішення щодо надання кредиту.

4.10. Заявник надає свою згоду на отримання Кредитодавцем від осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також від осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою, інформації щодо фінансового стану Заявника, яка необхідна для прийняття Рішення щодо надання кредиту та захисту прав і законних інтересів Кредитодавця. Заявник надає згоду на отримання Кредитодавцем інформації від бюро кредитних історій, в тому числі додаткових номерів телефонів, за якими Кредитодавець може зв’язатися з Позичальником, зокрема щодо фінансового номеру телефону Заявника/Позичальника, який надано до бюро кредитних історій будь-яким українським банком. Заявник надає згоду на отримання вказаних номерів телефонів до бюро кредитних історій, у тому числі з метою виконання Зобов’язань / сплати Заборгованості за Договором.

4.11. Кредитодавець має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Кредитодавець вважає необхідними для прийняття Рішення щодо надання кредиту.

4.12. На підставі даних, зазначених у Заявці, на Сайті Кредитодавця здійснюється реєстрація Заявника та створюється його Особистий кабінет. Особистий кабінет створюється після підтвердження Кредитодавцем можливості надання Заявнику Кредиту.

4.13. Сума кредиту визначається Заявником в межах Ліміту суми Кредиту, а Рішення щодо надання кредиту та розміру Кредиту приймає Кредитодавець. Розмір Кредиту може пропонуватися Кредитодавцем, Заявник/Позичальник підтверджує прийняття пропозиції шляхом акцептування Оферти (підписання Договору) або відхиляє пропозицію Кредитодавця.

4.14. В процесі заповнення Заявки здійснюється перевірка Карткового рахунку шляхом блокування наперед невідомої Заявнику довільної суми в розмірі від 1 (однієї) копійки до 2 (двох) гривень з наступним зазначенням Заявником конкретної суми, що була заблокована, або з підтвердженням операції через систему 3D Secure за правилами банку-емітенту картки. Точний розмір заблокованої суми Заявник може дізнатися в банківській установі, що емітувала платіжну картку та здійснила верифікацію Заявника (через СМС-повідомлення від банку та/або засобами електронного зв’язку та/або засобами телефонного зв’язку).

4.15. Рішення щодо надання кредиту приймається Кредитодавцем на підставі обробки Персональних даних Заявника/Позичальника, зазначених в Заявці, та будь-якої додаткової інформації, наданої Заявником чи отриманої Кредитодавцем з відкритих джерел, в тому числі з бюро кредитних історій.

4.16. Кредитодавець приймає Рішення щодо надання кредиту протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Кредитодавцю, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати направлення Заявки.

4.17. Приймаючи Заявку до розгляду, Кредитодавець не бере на себе зобов’язання надати Заявнику Кредит. Також Кредитодавець залишає за собою право зменшити розмір Кредиту, вказаний Заявником у Заявці, та змінити Дату надання кредиту.

4.18. Кредитодавець має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови. Відмова у наданні кредиту можлива, зокрема, у таких випадках:

4.18.1. Заявник не відповідає Вимогам до Заявника/Позичальника.

4.18.2. Заявник надав недостовірні та/або неповні дані при заповненні Заявки.

4.18.3. Заявник має невиконані Зобов’язання/несплачену Заборгованість перед Кредитодавцем за діючим Договором.

4.18.4. В інших випадках, передбачених внутрішньою політикою з надання кредитів Кредитодавця.

4.19. Кредитодавець інформує Заявника про прийняте Рішення щодо надання кредиту шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти, яка зазначена у Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті Заявника на Сайті Кредитодавця.

4.20. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте Рішення щодо надання кредиту, спричинену проблемами в роботі електронних та телекомунікаційних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

4.21. У випадку прийняття позитивного Рішення щодо надання кредиту Заявнику в Особистий кабінет надсилається Оферта з усією необхідною інформацією. Оферта являє собою документ під назвою «Пропозиція укласти договір (оферта)», який містить:

4.21.1. Інформацію про Кредитодавця і Позичальника, Основну суму кредиту, розмір усіх варіантів процентних ставок в залежності від якості виконання Зобов’язань за Договором, включаючи розрахунок орієнтовної реальної річної процентної ставки, абсолютного значення подорожчання кредиту та орієнтовної загальної вартості кредиту для кожного випадку використання Позичальником кредитних коштів та інші істотні умови Договору.

4.21.2. Умови і інформацію, яка передбачена чинним законодавством України для договорів позики, яка має міститися у Договорі.

4.21.3. Згоду Кредитодавця вважати себе зобов’язаним надати Кредит у разі акцептування Позичальником наданої Кредитодавцем Оферти.

4.21.4. Алгоритм (порядок) укладення електронного Договору, спосіб і порядок надання Кредитодавцем Оферти Заявнику, спосіб і порядок прийняття Заявником Оферти (акцепту), порядок створення та накладання електронних підписів Сторонами Договору, порядок створення, отримання та використання Позичальником Електронного підпису одноразовим ідентифікатором для підписання Договору, порядок отримання письмової згоди щодо використання Кредитодавцем аналогу власноручного підпису, порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між Сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань, технічні засоби ідентифікації Позичальника, порядок внесення змін до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний Договір, спосіб зберігання та пред’явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них, умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів.

4.22. Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна і Пароля від Особистого кабінету.

4.23. Заявник акцептує Оферту (підписує Договір) шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно розділу 5 цих Правил. Кредитодавець підписує Договір шляхом використання факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця згідно розділу 5 цих Правил після повної ідентифікації особи Заявника/Позичальника відповідно до цих Правил, Договору та внутрішньої політики з надання кредитів Кредитодавця.

4.24. Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору та направляє Кредитодавцю акцепт та згоду з умовами Оферти в момент введення Електронного підпису одноразовим ідентифікатором під застереженням «Я, ___(П.І.Б. Заявника)___, згодний з умовами Оферти № _____ «Кредит от Алекса» (місцезнаходження: _______________) від «__» ________ 20__ р.» в Особистому кабінеті, доступ до якого здійснюється за допомогою Логіна та Пароля від Особистого кабінету.

4.25. Строк дії Договору встановлюється з Дати укладення Договору до Кінцевої дати виконання Договору (включно). Закінчення Строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, у тому числі від сплати Заборгованості, яке мало місце під час дії Договору. Якщо Позичальник виконає Зобов’язання/сплатить Заборгованість за Договором до Кінцевої дати виконання Договору, Договір припиняє дію у Дату повернення/погашення кредиту.

4.26. Кредитодавець надає Кредит на підставі Договору шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на Картковий рахунок Позичальника. Надання коштів здійснюється не пізніше кінця робочого дня Кредитодавця, наступного за днем підписання Договору Сторонами. Години роботи Кредитодавця зазначаються на Сайті Кредитодавця.

4.27. Позичальник має право відмовитися від Договору у порядку, визначеному розділом 11 цих Правил.

4.28. Відмова Кредитодавця у наданні Кредиту не позбавляє Заявника права звернутися до Кредитодавця повторно.

5. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ

5.1. Сторони домовилися, що Договір укладається виключно у письмовій формі у вигляді електронного документа на Сайті Кредитодавця згідно зі ст. 207, 639 Цивільного кодексу України та із застосуванням норм Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

5.2. Підписання Позичальником Договору відбувається шляхом використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Безпосереднє акцептування Оферти, підписання Договору, Додаткової угоди, Графіку платежів та інших документів здійснюється шляхом використання Позичальником у своєму Особистому кабінеті Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який надсилається йому Кредитодавцем. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором надсилається Кредитодавцем Заявнику/Позичальнику засобами зв’язку, вказаними під час оформлення Заявки на Сайті Кредитодавця шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, яка зазначена у Заявці (або вказана в Особистому кабінеті Заявника/Позичальника), та/або СМС-повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний у Заявці (або вказаний в Особистому кабінеті Заявника/Позичальника). Використання Електронного підпису одноразовим ідентифікатором означає прийняття Позичальником всіх умов Оферти та укладення Договору виключно в письмовій формі у вигляді електронного документа, що згідно з ч. 12 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» прирівнюється до укладення Договору в письмовій формі у вигляді електронного документа та підписаного власноруч.

5.3. Підписання Кредитодавцем Договору відбувається шляхом використання факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця, нанесених за допомогою засобів механічного або іншого копіювання. Акцептуючи Оферту Заявник/Позичальник одночасно погоджує зразок факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитку печатки Кредитодавця у розумінні ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію».

5.4. Підписання Сторонами Договору, укладеного виключно в письмовій формі у вигляді електронного документа, створює такі ж правові зобов’язання та наслідки, як документ, складений на паперовому носії та скріплений власноручними підписами Сторін, тобто вчинений в письмовій формі.

5.5. Заявник/Позичальник надає згоду на використання свого Логіна та Пароля від Особистого кабінету для реєстрації та авторизації на Сайті Кредитодавця з метою отримання доступу до Особистого кабінету, який знаходиться на Сайті Кредитодавця. Логін та Пароль від Особистого кабінету створюється особисто Заявником/Позичальником, який знає тільки він і несе відповідальність за його збереження та нерозголошення вказаної інформації третім особам.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

6.1. Позичальник сплачує Кредитодавцю Проценти за користування кредитом у порядку, визначеному у Договорі та додатках до нього.

6.2. Проценти за користування кредитом нараховуються з Дати надання кредиту і до спливу Кінцевої дати виконання Договору, або Дострокового виконання Зобов’язань, на Основну суму кредиту відповідно до процентних ставок для кожного періоду, для якого вона встановлювалася. Проценти за користування кредитом у Базовий період розраховуються за Акційною процентною ставкою або Базовою процентною ставкою. Проценти за користування кредитом у Спеціальний період – за Спеціальною процентною ставкою.

6.3. За власним бажанням Позичальник може Достроково виконати Зобов’язання та сплатити Проценти за користування кредитом протягом Базового періоду. При цьому нарахування Процентів за користування кредитом здійснюється на Основну суму кредиту тільки за Акційною процентною ставкою та/або Базовою процентною ставкою і відповідає умовам Максимально ефективного користування кредитом. Нарахування Процентів за користування кредитом, в тому числі за Спеціальною процентною ставкою, є правом, а не обов’язком Кредитодавця. Кредитодавець за власною ініціативою в односторонньому порядку може зменшувати рівень нарахування Процентів за користування кредитом.

6.4. Повернення Кредиту та сплата Процентів за користування кредитом здійснюється відповідно до Графіку платежів, який погоджується Сторонами у Додатку №1 до Договору, та є його невід’ємною частиною. Окрім повного Графіка платежів у Додатку № 1 до Договору, наводиться Графік платежів Максимально ефективного користування кредитом за умови сплати Позичальником всіх Зобов’язань за Договором у останній день Базового періоду. Форма Графіка платежів, яка відображається в Додатку №1 до Договору, наведена в розділі 16 цих Правил.

6.5. Позичальник виконує Зобов’язання/сплачує Заборгованість шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця.

6.6. Виконання Зобов’язання/сплата Заборгованості здійснюється в порядку, встановленому Договором.

6.7. Позичальник сплачує Основну суму кредиту та Проценти за користування кредитом у строки і в сумах, які встановлюються Договором і вказуються у Графіку платежів. У разі неможливості своєчасного виконання Зобов’язань, Позичальник може за згодою Кредитодавця подовжити Базовий період, Строк дії Договору та змінити Кінцеву дату виконання Договору у порядку, визначеному розділом 13 цих Правил.

6.8. При виникненні Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором Кредитодавець має право витребувати у Позичальника до сплати всю суму невиконаних Позичальником Зобов’язань за Договором.

6.9. Датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, що вказаний у реквізитах Договору, в строк та в сумі, визначених умовами Договору та додатками до нього.

6.10. Позичальник має право Достроково виконати Зобов’язання, здійснивши дострокове повернення Основної суми кредиту за Договором і сплативши Проценти за користування кредитом. Дострокове надходження на рахунок Кредитодавця грошових коштів від Позичальника у сумі всіх Зобов’язань є належним виконанням Позичальником умов Договору. У такому випадку Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Кредитодавця.

6.11. У випадку, якщо при Достроковому виконанні Зобов’язань сума сплачена не в повному обсязі, Договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах.

6.12. Позичальник здійснює виконання Зобов’язань/сплату Заборгованості будь-яким доступним йому способом, зазначеним у Договорі та/або на Сайті Кредитодавця.

6.13. Усі витрати, пов’язані із зарахуванням кредитних коштів на Картковий рахунок Позичальника, та витрати, пов’язані із виконанням Зобов’язання/сплати Заборгованості, сплачуються Позичальником окремо за власні кошти.

6.14. При виконанні Зобов’язань/сплати Заборгованості через банківські установи, термінали самообслуговування та за допомогою інших платіжних сервісів, Позичальник зобов’язаний у графі «Призначення платежу» зазначити номер та Дату укладення Договору, прізвище, ім’я, по батькові, РНОКПП.

6.15. Якщо Позичальник не зазначив, або некоректно заповнив графу «Призначення платежу», Кредитодавець має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації Договору, за яким відбувається виконання Зобов’язань/сплата Заборгованості.

6.16. У разі настання випадку, передбаченого п. 6.15. цих Правил, Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів має право звернутися до Кредитодавця шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов’язковим зазначенням способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

6.17. На підтвердження отримання Кредитодавцем виконання Зобов’язань/сплати Заборгованості Позичальнику надсилається СМС-повідомлення та/або вказується в Особистому кабінеті.

6.18. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі, здійснюються в національній грошовій одиниці України – гривні.

6.19. При перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов’язані із затримкою в надходженні коштів на рахунок Кредитодавця від Позичальника, несе Позичальник.

6.20. У випадку виникнення Заборгованості, або настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором Позичальник надає згоду на безспірне списання коштів Кредитодавцем з Карткового рахунку Позичальника до повної сплати Заборгованості.

6.21. За згодою Сторін шляхом усної домовленості може здійснюватися Реструктуризація Заборгованості. У цьому випадку в Особистому кабінеті Позичальника фіксується новий Графік платежів із зазначенням суми і порядку сплати Заборгованості, відповідно до якого Позичальник має здійснювати платежі та дотримуватись умов погодженої Реструктуризації Заборгованості.

6.22. У разі виникнення Заборгованості на підставі настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором, Позичальник має сплатити таку Заборгованість у повному обсязі. Якщо Заборгованість сплачена, Позичальник продовжує виконувати Зобов’язання за Договором до повного їх виконання на раніше погоджених умовах.

6.23. У разі виникнення Заборгованості, у тому числі якщо вона виникає на підставі настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором, Кредитодавець має право вчинити інші дії, передбачені Договором та/або чинним законодавством України з метою повного погашення Позичальником Заборгованості за Договором.

7. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

7.1. Для Позичальників Кредитодавцем передбачена Програма лояльності, метою якої є заохочення Позичальників до користування послугами Кредитодавця.

7.2. Програма лояльності передбачає, у разі належного виконання умов Договору, можливість отримати більшу суму Кредиту та використовувати індивідуально знижені процентні ставки в залежності від кількості отриманих кредитів і якості їх повернення. Якість повернення визначається виконанням усіх Зобов’язань Позичальником у відповідності до Графіку платежів у повному обсязі без виникнення Заборгованості та за відсутності фактів неналежного виконання Договору.

7.3. Про можливість збільшення суми Кредиту та зменшення процентної ставки відповідно до особистої Програми лояльності Заявник/Позичальник повідомляється засобами зв’язку, зазначеними при оформленні Заявки.

8. ЗГОДА ПОЗИЧАЛЬНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Заявник/Позичальник, як суб’єкт персональних даних і суб'єкт кредитної історії, проставляючи відповідну відмітку під час оформлення Заявки на Сайті Кредитодавця:

8.1.1. Надав право Кредитодавцю:

8.1.1.1. укладати з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-продажу права вимоги без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це, та/або інші договори, пов’язані з наданням послуг із виконання Зобов’язань/сплати Заборгованості за відповідним Договором. Кредитодавець протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відступлення/купівлі-продажу права вимоги новому кредитору надсилає лист на зазначену в реквізитах Договору електронну адресу Позичальника. Лист містить повідомлення про факт відступлення/купівлі-продажу права вимоги новому кредитору, інформацію про передачу йому персональних даних Позичальника, а також дані про нового кредитора (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону, поштову та електронну адреси);

8.1.1.2. залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої Заборгованості без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це. Повідомлення Позичальника здійснюється Кредитодавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати залучення колекторської компанії шляхом надсилання листа на зазначену в реквізитах Договору електронну адресу Позичальника. Лист містить повідомлення про факт залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої Заборгованості, інформацію про передачу персональних даних Позичальника, а також дані про колекторську компанію (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону, поштову та електронну адреси). Взаємодія Кредитодавця з Позичальником щодо врегулювання простроченої Заборгованості здійснюється відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;

8.1.1.3. фотографувати, отримувати фотографії Позичальника, зберігати та поширювати їх, надавати їх для верифікації до бюро кредитних історій, а у разі порушення та/або неналежного виконання обов’язків Позичальником Кредитодавець має право передати його фотографії правоохоронним органам та/або третім особам для забезпечення належного виконання Зобов’язань перед Кредитодавцем, включаючи особам, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також особам, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою;

8.1.1.4. зберігати Персональні дані Заявника/Позичальника згідно розділу 8 цих Правил безстроково за умовчуванням, але Позичальник може відкликати згоду на оброку персональних даних /звернутися з вимогою про знищення таких даних за умови припинення правовідносин між Позичальником та Кредитодавцем, та тільки після передачі інформації про це до відповідного бюро кредитних історій;

8.1.1.5. у разі неможливості зв’язатись з Позичальником засобами зв’язку, вказаними у Договорі, передавати через осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також через осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою, інформацію щодо: необхідності виконання Позичальником зобов'язань за Договором; стану Заборгованості; наслідків невиконання Зобов’язань за Договором; шляхів і способів стягнення Заборгованості за Договором; характеру роботи: приватного (державного) нотаріуса; судів; приватного (державного) виконавця.

8.1.2. Надав згоду Кредитодавцю:

8.1.2.1. передавати та здійснювати обробку своїх персональних даних, отриманих з метою оцінки фінансового стану, спроможності виконати Зобов’язання за Договором, відновлення порушених прав Кредитодавця на отримання платежів за Договором у разі неналежного виконання Позичальником умов Договору;

8.1.2.2. передавати та отримувати відомості та персональні дані, включаючи інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника до (від) Українського бюро кредитних історій (адреса вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, Україна, 01001), Міжнародного бюро кредитних історій (адреса пр. Перемоги, 65, офіс 306, м. Київ, Україна, 03062), Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (адреса вул. Євгена Сверстюка, 11, м. Київ, Україна, 02002); до правоохоронних органів та/або інших третіх осіб для забезпечення належного виконання Зобов`язань перед Кредитодавцем, в тому числі до колекторських компаній;

8.1.2.3. здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Кредитодавця, передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Кредитодавець;

8.1.2.4. на повний доступ до наступних джерел інформації: Заявка; інформація, що знаходиться в бюро кредитних історій та в інших організаціях, з якими укладено відповідний договір на отримання такої інформації; номери телефонів, які вказані у телефонних контактах (телефонних книжках) Позичальника та імена, закріплені за ними, електронна скринька; інформація, що знаходиться в деклараціях на офіційному сайті НАЗК; до інших джерел, які знаходяться у відкритому доступі та не потребують додаткової згоди Позичальника щодо обробки його персональних даних. Заявник/Позичальник, як суб’єкт персональних даних і суб’єкт кредитної історії, проставляючи відповідну відмітку під час оформлення Заявки на Сайті Кредитодавця надав право на повне використання цих джерел інформації;

8.1.2.5. на передачу сукупності відомостей про нього третім особам, що дає змогу ідентифікувати його як Заявника/Позичальника з метою оцінки фінансового стану Заявника/Позичальника, його спроможності виконати Зобов’язання за Договором, відновлення порушених прав Кредитодавця на отримання платежів за Договором у разі неналежного виконання Позичальником умов Договору;

8.1.2.6. на доступ Кредитодавця до інформації, що складає його кредитну історію;

8.1.2.7. на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього Договору, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Відсутність такої згоди Позичальника має наслідком відмову Кредитодавця в укладенні Договору та здійсненні кредитної операції (надання кредиту);

8.1.2.8. надавати особам, пов’язаним з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також особам, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою копію Договору на підтвердження повноважень Кредитодавця, у зв’язку з виконанням п. 9.1.19. цих Правил.

8.1.2.9. здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії із Позичальником за допомогою звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання Заборгованості. Про вказані дії Кредитодавець попереджає особу, з якою здійснюється така взаємодія. Строк зберігання аудіозапису взаємодії - 3 роки.

8.1.2.10. зберігати та поширювати аудіозаписи взаємодії Кредитодавця з Позичальником;

8.1.2.11. передавати аудіозаписи взаємодії з Позичальником правоохоронним органам, контролюючим органам та/або третім особам для забезпечення належного виконання Зобов’язань перед Кредитодавцем, включаючи особам, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також особам, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою.

8.1.2.12. збирати інформацію щодо Позичальника та здійснювати обробку отриманої щодо нього інформації з відкритих джерел, що знаходяться в мережі Інтернет та телеграм каналах. Окрім даних, які знаходяться в соціальних мережах.

8.1.2.13. вважати повноваження представника Позичальника анульованими та подальшу комунікацію здійснювати з Позичальником та іншими особами, відповідно до умов Договору, у разі якщо Кредитодавець не зміг зв'язатися з представником Позичальника, якому останній надав повноваження відповідно до п. 10.7.6. Правил.

8.1.2.14. на використання наступних умов виключення номеру телефону з тих, за якими з Позичальником може здійснюватись комунікація:

- якщо абонент (інша особа, не Позичальник) надають Кредитодавцю оригінал або належним чином засвідчену копію договору з оператором мобільного зв'язку на використання конкретною особою певного номеру телефону, який має бути виключений з роботи Кредитодавця;

- якщо протягом розмов у різні 3 (три) дні особа, що відповідає за певним номером телефону не змогла забезпечити комунікацію з Позичальником.

За цим пунктом не виключаються із роботи Кредитодавця номери телефонів, які закріплені за Позичальником в бюро кредитних історій; надані при оформленні кредиту; номери телефонів, надані Позичальником та іншими особами (відповідно до умов Договору) під час комунікації із ними.

8.1.3. Підтверджує Кредитодавцю, що :

8.1.3.1. Персональні дані Заявника/Позичальника – це відомості чи сукупність відомостей про Заявника/Позичальника як фізичну особу, відповідно до яких така особа ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована (абз. 10 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»). Перелік таких відомостей викладений у п. 8.1.3.2. цих Правил;

8.1.3.2. під власними персональними даними Позичальник визначає: прізвище, ім’я, по батькові; стать; громадянство; дата та місце народження; назва і реквізити документа, що посвідчує особу; адреса зареєстрованого місця проживання; адреса фактичного місця проживання; РНОКПП; відомості про освіту; відомості щодо сімейного, соціального та майнового стану; відомості про доходи; відомості про посаду і місце роботи; відомості про особисте та сімейне життя; контактні номери телефонів, якими користувався чи користується Заявник/Позичальник (у тому числі тимчасово); контактні дані осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою; ім’я особи, на яку відкрито Картковий рахунок та повний номер платіжної картки Позичальника, на яку здійснюється безготівкове перерахування суми кредиту за Договором (без даних СVV /СVV2/CVC2 коду платіжної картки, строку її дії); інша інформація, яка стане відомою Кредитодавцю у зв’язку з укладенням та/або виконанням Договору (далі – Дані);

8.1.3.3. вся інформація, на обробку якої він надав згоду, конкретно ідентифікує саме його, у розумінні ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», жодним чином не порушує права третіх осіб щодо обробки їх персональних даних, та не може конкретно ідентифікувати будь-яку третю особу через відкрите джерело інформації;

8.1.3.4. Позичальник повідомлений про мету обробки його Персональних даних Кредитодавцем, зазначену в п. 8.1.2.1. цих Правил;

8.1.3.5. відкликання згоди на обробку персональних даних, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством України на підставі звернення Заявника/Позичальника, яке повинне відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України. Відповідь на таке звернення буде надана йому у спосіб, передбачений чинним законодавством України;

8.1.3.6. Позичальник не вимагає повідомляти про передачу його персональних даних третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних»;

8.1.3.7. Позичальник повідомив своє оточення про: 1) їх можливі контакти з Кредитодавцем, у разі неможливості Кредитодавцю зв’язатись з Позичальником, з метою передачі через них інформації Позичальнику щодо: необхідності виконання Позичальником зобов'язань за Договором; стану Заборгованості; наслідків невиконання Зобов’язань за Договором; шляхів і способів стягнення Заборгованості за Договором; характеру роботи: приватного (державного) нотаріуса; судів; приватного (державного) виконавця. 2) фіксування Кредитодавцем кожної безпосередньої взаємодії з особами, пов’язаними з Позичальником сімейними або діловими відносинами; з особами, які проживали, або проживають з Позичальником за однією адресою та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання Заборгованості. Про фіксування взаємодії Кредитодавець попереджає особу, з якою здійснюється така взаємодія. Строк зберігання аудіозапису взаємодії - 3 роки.

8.1.3.8. документом, який підтверджує суму Заборгованості є Детальний розрахунок заборгованості.

8.1.3.9. усі комунікації, які Кредитодавець буде здійснювати за усіма номерами телефонів, за якими Позичальник може виходити на зв'язок, здійснюються за його згодою і виключно для отримання ним інформації, навіть у тому випадку, якщо цими номерами телефонів під час комунікації з Кредитодавцем користувався не він.

8.1.3.10. усі комунікації, які будуть здійснюватись між Кредитодавцем та Позичальником у перші 9 (дев'ять) днів неналежного виконання Договору, здійснюватимуться виключно для надання пропозиції Позичальнику подовжити Базовий період, Строк дії Договору та змінити Кінцеву дату виконання Договору, і жодним чином не спрямовані на врегулювання Заборгованості за Договором.

8.1.3.11. визнає всі комунікації, які здійснюються протягом 9 (дев'яти) днів з дати закінчення Базового періоду такими, що здійснені в маркетингових цілях для подовження Строку дії Договору.

8.2. У разі, якщо будь-які наведені Дані Заявника/Позичальника є загальними (універсальними) для нього та будь-якої третьої особи, дані про третю особу знеособлюються, не зберігаються та не використовуються Кредитодавцем. Усі вищезазначені Дані використовуються виключно для ідентифікації Заявника/Позичальника з метою, визначеною в п. 8.1.2.1. цих Правил.

8.3. Надав згоду Кредитодавцю, у разі відступлення/купівлі-продажу права вимоги за Договором, передавати новому кредитору усі права, у тому числі право на обробку його (Позичальника) Персональних даних та право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої Заборгованості, які Кредитодавець отримав від Позичальника за цими Правилами та Договором.

9. ІНШІ ЗГОДИ ПОЗИЧАЛЬНИКА, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Позичальник, підписуючи Договір, підтверджує, що він:

9.1.1. Відповідає Вимогам до Позичальника у повному обсязі.

9.1.2. Діє зі згоди іншого з подружжя (за наявності).

9.1.3. Не перебуває на момент укладення Договору в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів та речовин.

9.1.4. Діє від власного імені, у власних інтересах, не отримує Кредит в якості представника третьої особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).

9.1.5. Усвідомлює та підтверджує, що умови Договору та Правила йому зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та справедливими.

9.1.6. Не знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди, або збігу тяжких обставин під час укладення Договору.

9.1.7. Надав інформацію, відомості та документи для укладення Договору, які є достовірними і відповідають дійсності.

9.1.8. Жодним чином не є обмежений законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством України, способом укладати правочини та виконувати всі умови, що з них виникають.

9.1.9. Отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка розміщена на офіційному веб-сайті Товариства

9.1.10. Письмово проінформований про те, що вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно такими особами, відповідно, Кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом Строку дії Договору, і не включає їх до розрахунку орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника.

9.1.11. Ознайомлений та повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про захист персональних даних».

9.1.12. Отримав від Кредитодавця до укладення Договору необхідну, доступну та своєчасну інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства України, що забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання та свідомого і компетентного вибору.

9.1.13. Запис розмов під час комунікацій за Договором здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України. Позичальник повідомлений, що на підставі ст. 31 Конституції України, 306 ЦК України, гарантовано таємницю телефонної розмови. Здійснюючи запис розмов з Кредитодавцем, без згоди останнього, Позичальник порушує таємницю телефонної розмови, за яке згідно ст. 163 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.

9.1.14. Надав згоду на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також до осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою.

9.1.15. Усвідомлює, що згода Позичальника включає надання права Кредитодавцю особисто, або за дорученням третім особам надавати психологічну підтримку Позичальнику та особам, пов’язаним з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також особам, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою з метою зменшення негативного впливу процесів стягнення Заборгованості на таких осіб.

9.1.16. Надав згоду на обробку, передачу та отримання повідомлень від Кредитодавця операторами мобільного зв'язку з метою надання Позичальнику інформації про маркетингові пропозиції, послуги компанії та її партнерів; для здійснення маркетингової діяльності, аналізу, розробки, вдосконалення та оптимізації офіційного Сайту Кредитодавця /додатку, мереж та інформаційних систем тощо.

9.1.17. Підтверджує, що ознайомлений з порядком обрання умов кредитування, та в повному обсязі розуміє їх і погоджується з ними.

9.1.18. Усвідомлює всі наслідки неналежного виконання умов Договору, виникнення Заборгованості та настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором.

9.1.19. Доручає Кредитодавцю, в особі його працівників (співробітників), від свого імені (від імені Позичальника) звернутися до осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також до осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою з метою прохання допомоги, у тому числі фінансової, для виконання Зобов’язань/сплати Заборгованості перед Кредитодавцем; надає згоду надавати таким особам копію Договору на підтвердження повноважень Кредитодавця.

9.1.20. Визнає Заборгованість за Договором безспірною у разі отримання претензії від Кредитодавця, та не надання заперечень на неї протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання. Позичальник згоден, що в разі неможливості врегулювання ситуації за Договором шляхом переговорів, Кредитодавець має право у судовому порядку, або шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису з подальшим відкриттям приватним виконавцем виконавчого провадження, стягнути з Позичальника суму Заборгованості за Договором. Стягнуті грошові кошти визнаються Позичальником такими, що сплачені ним за власним волевиявленням для виконання Зобов’язань на підставі укладеного Договору, та в жодному разі не підлягають поверненню Позичальнику. За винятком випадків, коли сплачена сума перевищує суму Заборгованості за Договором.

9.1.21. Отримав від Кредитодавця попередження: 1) про право останнього залучати до врегулювання простроченої Заборгованості колекторську компанію, яке включає інформацію про встановлені законодавством України вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої Заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); 2) про право Позичальника на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог Кредитодавцем та/або новим кредитором та/або колекторською компанією; 3) про право Позичальника на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої Заборгованості 4) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб; 5) про те, що після першої взаємодії, на вимогу Позичальника; його представника; спадкоємця; осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами; осіб, які проживали чи проживають з Позичальником за однією адресою Кредитодавець протягом 7 (семи) робочих днів направляє Детальний розрахунок заборгованості на електронну адресу Позичальника, зазначену в реквізитах Договору.

9.1.22. Доручає Кредитодавцю, в особі його працівників (співробітників), від свого імені (від імені Позичальника) здійснювати безспірне списання коштів з Карткового рахунку Позичальника у випадку виникнення Заборгованості, настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором до повного її погашення.

9.1.23. Є дієздатним, не перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, не є особою з інвалідністю І групи.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно з чинним законодавством України, Договором та цими Правилами.

10.2. Порушенням умов Договору є його невиконання, або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором та цими Правилами.

10.3. Нарахування Неустойки (пені, штрафа) та компенсації є правом Кредитодавця. Ставки і суми Неустойки та компенсації, максимальний розмір нарахування пені, штрафів та компенсації визначаються у Договорі.

10.4. Якщо Позичальник не виконав Зобов’язання у Кінцеву дату виконання Договору, такі Зобов’язання є простроченими і Позичальник зобов’язаний за вимогою Кредитодавця сплатити пеню. Кредитодавець без погодження з Позичальником може на свій розсуд зменшити розмір пені та компенсації за Договором. Нарахування пені та компенсації є правом Кредитодавця, а не обов’язком.

10.5. Кредитодавець має право без згоди Позичальника укласти з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-продажу права вимоги з обов’язковим повідомленням про це Позичальника, та/або інші договори, пов’язані з наданням послуг з повернення Заборгованості за відповідним Договором.

10.6. Позичальник несе відповідальність перед Кредитодавцем за дійсність, достовірність, точність та повноту інформації, наданої при відправленні Заявки та під час дії Договору.

10.7. У випадку порушення Позичальником виконання Графіку платежів Кредитодавець здійснює наступні дії:

10.7.1. В перший день початку перебігу Спеціального періоду, Кредитодавець надсилає на електронну адресу Позичальника, яка зазначена в реквізитах у цьому Договорі, лист з інформацією про настання дати платежу за Базовий період та початок Спеціального періоду.

10.7.2. Передає відомості та Персональні дані Заявника/Позичальника, а також інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника до Українського бюро кредитних історій, Міжнародного бюро кредитних історій, Першого всеукраїнського бюро кредитних історій.

10.7.3. Здійснює безспірне списання коштів Кредитодавцем з Карткового рахунку Позичальника до повної сплати Заборгованості, після настання Умови дострокового виконання Зобов’язань за Договором або виникнення Заборгованості.

10.7.4. Пропонує Позичальнику протягом 9 (дев’яти) днів неналежного виконання Договору сплатити Кредит на пільгових умовах, або подовжити Базовий період, Строк дії Договору та змінити Кінцеву дату виконання Договору, сплативши Проценти за користування кредитом за фактичне користування кредитом і підписавши Додаткову угоду у порядку, визначеному розділом 5 цих Правил. Протягом цього періоду спілкування з Позичальником здійснюється виключно за номером телефону та адресою електронної пошти, зазначеними останнім при оформленні Заявки.

10.7.5. Зв’язується з Позичальником після спливу 9 (дев’яти) днів за всіма номерами телефонів, які отримані від бюро кредитних історій з намаганням вмовити Позичальника сплатити Заборгованість, у тому числі з урахуванням знижок, Реструктуризації Заборгованості та розтермінування сплати Заборгованості кількома платежами протягом визначеного часу.

10.7.6. Встановлює зв'язок тільки з представником Позичальника, у разі, якщо Позичальник письмово, шляхом надання всіх необхідних документів, повідомив Кредитодавця, що його інтереси при врегулюванні Заборгованості представляє його представник. Для підтвердження повноважень представника на взаємодію з Кредитодавцем стосовно врегулювання Заборгованості надаються належним чином засвідчені копії: 1) нотаріально посвідченої довіреності (у разі представлення інтересів Позичальника іншою фізичною особою) або 2) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; договору про надання правової допомоги; ордеру або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги (у разі представлення інтересів Позичальника адвокатом) або 3) проста письмова довіреність (у разі представлення інтересів Позичальника юридичною особою в особі її представника). У разі неподання підтверджуючих документів, то наявність таких обставин є непідтвердженою.

10.7.7. Встановлює зв’язок з Позичальником, у разі неможливості зв’язатися з ним протягом останніх 3 (трьох) спроб, за усіма номерами телефонів, які Кредитодавець отримує з джерел, вказаних у п. 8.1.2.4. цих Правил. У загальному випадку комунікація з Позичальником здійснюється шляхом дзвінків, направлення смс-повідомлень, повідомлень через месенджери та на адресу електронної пошти Позичальника.

10.7.8. Передає через осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також через осіб, які проживали, або проживають з Позичальником за однією адресою, у разі неможливості зв’язатись з Позичальником засобами зв’язку, вказаними у Договорі, інформацію щодо: необхідності виконання Позичальником зобов'язань за Договором; стану Заборгованості; наслідків невиконання Зобов’язань за Договором; шляхів і способів стягнення Заборгованості за Договором; характеру роботи: приватного (державного) нотаріуса; судів; приватного (державного) виконавця.

10.7.9. Кредитодавцю, новому кредитору та/або колекторській компанії заборонено повідомляти інформацію про укладений Позичальником Договір, його умови, стан виконання, наявність простроченої Заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, особам, пов’язаним з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також особам, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену Заборгованість особам, зазначеним у цьому Договорі із дотриманням вимог ч.6 ст. 25 Закону України "Про споживче кредитування". Волевиявлення Позичальника щодо передачі вказаним особам зазначеної інформації передбачено п. 8.3.6. Договору.

10.7.10. Стягує безспірну Заборгованість з Позичальника у судовому порядку, або шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису з подальшим відкриттям приватним виконавцем виконавчого провадження у разі, якщо сторонам не вдалося врегулювати ситуацію шляхом переговорів.

10.7.11. Залучає колекторську компанію для врегулювання простроченої Заборгованості без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це. Взаємодія Кредитодавця з Позичальником щодо врегулювання простроченої Заборгованості здійснюється відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

10.7.12. Укладає з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-продажу права вимоги без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це. У разі укладення договору відступлення/купівлі-продажу права вимоги до нового кредитора переходять всі зобов’язання первісного кредитора, зокрема щодо взаємодії з Позичальником при врегулюванні простроченої Заборгованості та право на залучення колекторської компанії.

11. ПОРЯДОК ВІДМОВИ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВІД ДОГОВОРУ

11.1. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з Дати укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів за Договором.

11.2. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі листом через оператора поштового зв’язку - Укрпошта за місцезнаходженням Кредитодавця до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з Дати укладення Договору.

11.3. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати відправлення письмового повідомлення про відмову від Договору, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором та сплатити розраховані Проценти за користування кредитом за процентною ставкою, що діє відповідно до періоду для якого вона встановлювалася, з дати одержання коштів до дати їх фактичного повернення.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладення, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю, або частково, Договору, а також з будь-яких інших питань, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо Заявником/Позичальником виявлено порушення Кредитодавцем або новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, в тому числі порушення вимог законодавства України у взаємодії з Позичальником при врегулюванні простроченої Заборгованості, він має право звернутись до Національного банку України (вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601).

12.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань за Договором шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

12.4. Позичальник має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої Заборгованості.

13. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДОВЖЕННЯ БАЗОВОГО ПЕРІОДУ, СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНУ КІНЦЕВОЇ ДАТИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Позичальник має право подовжити Базовий період, Строк дії Договору та змінити Кінцеву дату виконання Договору.

13.2. Подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміна Кінцевої дати виконання Договору здійснюється в наступному порядку:

13.2.1. Позичальник заповнює форму на подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміну Кінцевої дати виконання Договору в Особистому кабінеті.

13.2.2. Позичальник сплачує всі Проценти за користування кредитом, нараховані протягом Базового періоду за фактичний строк користування Кредитом та сплачує плату (штраф) за зміну умов Договору і подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміну Кінцевої дати виконання Договору у розмірі, визначеному у Додатковій угоді.

13.2.3. За погодженням Кредитодавця з вказаними змінами Позичальника Сторони укладають Додаткову угоду щодо подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміну Кінцевої дати виконання Договору у порядку підписання Договору, передбаченому розділом 5 цих Правил. Подовження Строку дії Договору та зміна Кінцевої дати виконання Договору здійснюється на ту саму кількість днів, що і подовження Базового періоду, тривалість Спеціального періоду залишається незмінною.

13.2.4. Подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміна Кінцевої дати виконання Договору здійснюється на наступний день після закінчення Базового періоду.

13.2.5. Протягом подовженого Базового періоду Позичальник сплачує Проценти за користування кредитом виключно за Базовою процентною ставкою відповідно до його особистої Програми лояльності.

13.3. Після виконання всіх дій, визначених у п. 13.2. Правил, Базовий період, Строк дії Договору та зміна Кінцевої дати виконання Договору подовжується на обраний Позичальником строк.

14. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ЗАЯВНИКІВ/ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДО ДОГОВОРІВ, ДОДАТКІВ ДО НИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ КРЕДИТУ

14.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Кредитодавця та з питань надання Кредитодавцем кредитів, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в чинному законодавстві України.

14.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронній формі та доступні Заявнику/Позичальнику на електронній пошті Заявника/Позичальника, яка вказана в Особистому кабінеті Заявника/Позичальника, та/або в Особистому кабінеті.

14.3. Правила надання кредиту «Кредит от Алекса» розміщені та оновлюються на Сайті Кредитодавця. Заявник/Позичальник ознайомлюється з Правилами перед підписанням Договору.

14.4. За необхідності отримання копій документів, доступу до інших документів та інформації, відмінної від тієї, яка доступна Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Кредитодавця, Заявник/Позичальник направляє відповідний письмовий запит Кредитодавцю.

14.5. Кредитодавець у термін не більше одного місяця від дня надходження запиту Заявника/Позичальника має розглянути його та надати відповідь щодо розгляду запиту будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України.

14.6. Після першої взаємодії, на вимогу Позичальника, його представника, спадкоємця або осіб, пов’язаних з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також від осіб, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою Кредитодавець протягом семи робочих днів направляє на електронну адресу, зазначену в реквізитах Договору Детальний розрахунок заборгованості відповідно до п. 8.1.3.8. Правил. Пункти 14.4. та 14.5. Правил не застосовується до такої вимоги.

14.7. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Кредитодавця відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншого чинного законодавства України.

14.8. Під комерційною таємницею Кредитодавця розуміються відомості, пов'язані з його технологією управління, господарською, фінансовою та іншою діяльністю Кредитодавця, що не є державною таємницею, але розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Кредитодавця.

14.9. Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

14.10. Передача відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або є конфіденційною інформацією будь-яким третім особам може здійснюватися тільки за згодою Кредитодавця.

14.11. Обов'язки будь-яких третіх осіб, включаючи Заявника/Позичальника та/або його представника, щодо нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Кредитодавця встановлюються шляхом підписання ними зобов'язання про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Кредитодавця.

14.12. Кредитодавець повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що надається Заявником/Позичальником і становить його комерційну або професійну таємницю.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. У випадку зміни Даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі, Сторони зобов’язані повідомити один одного.

15.2. Позичальник повідомляє Кредитодавця у триденний строк з дати виникнення таких змін шляхом направлення Кредитодавцю листа за адресою Кредитодавця.

15.3. Кредитодавець повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті Кредитодавця. У такому випадку Позичальник зобов’язаний виконувати Зобов’язання/ сплачувати Заборгованість за реквізитами, зазначеними на Сайті Кредитодавця.

15.4. Форми Заявок, Договорів, додатків до нього, Додаткових угод та інших документів в електронній формі визначаються Кредитодавцем у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця, яка розміщена на Сайті Кредитодавця.

15.5. Створені в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця Заявки, Договори, додатки до нього, Додаткові угоди укладені виключно в письмовій формі у вигляді електронного документа, та інші документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

15.6. У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці, та/або паспорт, та/або Логін та/або Пароль від Особистого кабінету, він зобов’язаний терміново зв’язатися з Кредитодавцем будь-яким зручним доля нього способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за контактними номерами телефонів Кредитодавця, зазначеними на Сайті Товариства, і виконати дії, вказані працівником Кредитодавця.

15.7. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Кредитодавцем, Заявником/Позичальником у зв’язку з укладенням або виконанням Договору, є конфіденційною та належить до інформації з обмеженим доступом (ст. 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін чи у випадках, передбачених Договором, або чинним законодавством України.

15.8. Інформація щодо зміну Правил поширюється через Сайт Кредитодавця та Особистий кабінет.

15.9. Нові Правила вступають в силу з моменту опублікування на Сайті Кредитодавця.